Wednesday, April 22, 2015

အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ ေနလဓာတ္ပညာ

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ မိတ္ဆက္

လူသားတိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုလိုၾကသည္၊ လွပလိုၾကသည္၊ ၾကံ့ခုိင္လိုၾကသည္၊ အသက္ရွည္လိုၾကသည္။ ထိုသို႔ လွပ က်န္းမာ သက္ရွည္ ၾကံ့ခိုင္ေစဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္ မွီဝဲစားေသာက္ေနၾကရေသာ အစားအစာမ်ားကို မိမိႏွင့္ သင့္မသင့္ ေလ်ာ္မေလ်ာ္ ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ မွီဝဲစားေသာက္တတ္ဖို႔ မ်ားစြာလိုအပ္လွေပသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွ လက္ဆင့္ကမ္းထိမ္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္မ်ား ထဲမွ ေနလေဆးပညာရပ္သည္ ေရွးေခတ္အခါက ျမန္မာတို႔၏ေဆးကုထံုးမ်ားအနက္ ဓာတ္နည္းကုထံုး ဟု ေခၚေသာ အစားအေသာက္တို႔ကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ေဝဒနာအေလ်ာက္ စားေသာက္ေစျခင္း၊ လိမ္းေစ၊ လူးေစျခင္း စေသာ ေနလ ဓာတ္ပညာနည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ုပ္မ်ားသည္ တည္ျမဲေနျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္သျဖင့္ အပူဓာတ္ အေအးဓာတ္တို႔ျဖင့္ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျပဳျခင္းကိုခံေနၾကရေသာေၾကာင့္ ထိုဓာတ္တို႔၏ ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းမႈျဖင့္တည္တံ့ေနေသာ ႐ုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြဲျခားသိသာေအာင္စံုစမ္းျပီး ကုသျခင္းလည္း ျဖစ္၏။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ေနလဓာတ္ပညာဆိုသည္မွာ ေရာဂါကို အဓိကထားျပီး ကုသျခင္းမဟုတ္၊ အပူႀကိဳက္သည့္လူ၊ အေအးႀကိဳက္သည့္လူ၊ အပူနာ၊ အေအးနာ ခြဲျခားျပီး ကုသျခင္း ျဖစ္ေပသည္။  

ပုဂၢလဓာတ္ပညာဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္၍ ေရွးဦးစြာ ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္ကို ကြဲျပားထင္ရွားေအာင္ ျပစြမ္းႏိုင္ေသာ အေျခခံပညာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။  

ပညတ္ဟု ဆိုရာတြင္ လူသားအေပါင္းတို႔က မိမိတို႔ ဘာသာအေလ်ာက္ ေခၚေဝၚေနၾကျခင္းကို ပညတ္ဟုဆိုၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္ လံုေလာက္စြာျပ၍ ေခၚေဝၚျခင္းကို ပညတ္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညတ္ဆိုသည္မွာ ေဝါဟာရအားျဖင့္ လူတို႔ ေခၚေဝၚေနၾကသည့္ အမည္နာမ၊ အသံုးအႏႈန္း စသည္မ်ားျဖစ္၏။  

ပုဂၢလပညတ္ - Concepts of Individuals နယ္ပယ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္ေသာအခါ အကၡရာပညတ္၊ သခ်ၤာပညတ္၊ ေန႔ပညတ္ဟူ၍ ပညတ္ ၃မ်ိဳး ထြက္လာသည္။ ထို႔အျပင္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ မီး ဟူေသာ ဓာတ္ႀကီး၄ပါးသည္ နိယာမ အစဥ္မပ်က္ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ၾကကုန္သည္။ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ မီး ဓာတ္ႀကီး၄ပါးကို အေႏၲာ၊ ဂေဗၻ၊ စေရ၊ ဝံသ ခ်၍ ဓာတ္ခြဲလိုက္ေသာအခါ ၈မ်ိဳးကြဲကာ အဖိုအမဓာတ္မ်ား တြဲေပၚလာသည္။  

ထိုသို႔ျဖင့္ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါဆိုသလို ပညတ္တို႔ျဖင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ လူနာႏွင့္ တည့္သည့္ဓာတ္ မတည့္သည့္ဓာတ္တုိ႔ကို ဧကန္မလြဲ သိႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူျပီး ကုသေပးေသာနည္း ျဖစ္ေလသည္။

မာျပရေသာ္ ေလာက၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာဝတၳဳ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားအားလံုးကို အကၡရာအားျဖင့္သာလွ်င္ အမည္ပညတ္ သတ္မွတ္ၾကရသည္။ အကၡရာမ်ားကို ေရွာင္၍မရႏိုင္ေခ်။ အစားအစာ မွန္သမွ် ေဆးပင္မွန္သမွ်တို႔ကိုလည္း အမည္ပညတ္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရေလရာ ဗ်ည္းမ်ား၊ သရမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္း၍ မရႏိုင္ေခ်။ ထိုပညတ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲျပီး သင့္မသင့္၊ ေလ်ာ္မေလ်ာ္ ခ်င့္ခ်ိန္ စားေသာက္ရန္ ေနဂိုဏ္း လဂိုဏ္းမ်ား ခြဲေပးလ်က္ လူနာႏွင့္ တည့္ေသာ မတည့္ေသာ အစာမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ေဆး(လူးေဆး)၊ နာမ္ေဆး(ေသာက္ေဆး) မ်ားျဖင့္ ကုသျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။  

ထိုသို႔ လူတစ္ဦးစီမွာ ရွိႏိုင္သည့္ တည့္သည့္ဓာတ္ မတည့္သည့္ဓာတ္မ်ားအရ ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္ေနထိုင္ျပီး ကုသရေသာ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလပညတ္ ေနလဓာတ္ပညာသည္ကား လူနာကို ကံေသကံမ ေရာဂါေပ်ာက္မေပ်ာက္ (ဝဋ္နာကံနာမ်ားကို ျခြင္းခ်က္ျပဳႏိုင္ရန္) တာဝန္မခံႏိုင္ေသာ္လည္း အၾကံျပဳထားေသာ အစားအစာ၊ ေပးလိုက္ေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ လူနာ တည့္မတည့္ကိုကား အာမခံႏိုင္ေပလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္မိေပသည္။

ေအာက္တြင္ အမည္ပညတ္ကိုလိုက္၍ ေန လ ခြဲနည္းကို ရွင္းျပထားျပီး ေန လ တို႔ ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အစားအစာမ်ားကိုလည္း တြဲဖက္ေဖၚျပထားပါသည္။----။----

ရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္မွစ၍ ယခုေခတ္တိုင္ေအာင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပုဂၢလဓာတ္က်မ္းကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ ထင္ရွားသူတခ်ိဳ႕မွာ စေလဆရာဦးပုည၊ ဆရာပို၊ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ ဓာတ္ပညာမ်ား အဆင့္ဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၾကေသာ ဆရာေဆာင္၊ ဒြါရသာသနာပိုင္ အုတ္ဖိုဆရာေတာ္တို႔အျပင္ ဆရာမွဲ႔ႀကီး၊ ဆရာဦးသာဒြန္းေအာင္၊ ပုဂၢလဓာတ္က်မ္းေရးသူ ဓာတ္ဆရာႀကီးဆရာသန္႔၊ ဆရာသန္႔အတြက္ ေပစာမ်ား ကူးယူေပးခဲ့သူ ဆရာၾကီးပီမိုးနင္း၏ဖခင္ ဆရာျဖိဳး၊ ဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္အႏြယ္၀င္ အိုင္ကေလာင္ဓာတ္ဆရာၾကီးဆရာလိႈင္၊ ဆရာက်န္၊ ဆရာခိုင္၊ ဓာတ္ဆရာၾကီးဆရာလိႈင္၏ တပည့္သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပုဂၢလပညတ္ အေျခခံဓာတ္က်မ္းေရးသူ (သတင္းစာ ႏွင့္ စာေရးဆရာ အေထာက္ေတာ္လွေအာင္၏ဖခင္) တိုင္းရင္းေဆးဆရာၾကီး ဦးသာတင့္၊ သတင္းစာႏွင့္ စာေရးဆရာမၾကီး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၊ အုိင္ကေလာင္ဓာတ္ဆရာၾကီးဆရာလိႈင္၏သမီး ေဒၚသန္းခင္၊ ေနလဝိဇၨာဆရာခိုင္၏မ်ိဳးဆက္ ဆရာၾကီးဦးဝင္းၾကည္၊ ဆရာမၾကီးေဒၚသင္းၾကည္ ႏွင့္ ဓာတ္လကၡဏာက်မ္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိေသာ ဆရာဦးေက်ာ္လင္း (ေနလဝိဇၨာ) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ယခုအခါ အေနာက္တုိင္းေဆးပညာရွင္ ဆရာဝန္မ်ားမွအစ ဤပညာကို ေလ့လာေဖၚထုတ္ေပးလွ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းေဆးဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲကာ ပုဂၢလဓာတ္ပညာကို သင္ၾကားျပသေပးလ်က္ ရွိပါသည္။  

ကိုးကား။
ပုဂၢလပညတ္အေျခခံဓာတ္က်မ္း - ဆရာႀကီးဦးသာတင့္  
ခႏၶာေဗဒဓာတ္လကၡဏာက်မ္း - ဓာတ္ဆရာဦးေက်ာ္လင္း
ေဆးပညာေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ - ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး
ေန၊ လ ဓာတ္စာ စာရင္း - KoHappyValley (mmcp) မွ ကူညီပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္... မေရႊစု

+++
ျမန္မာက်ဴးပစ္ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္(၁၀) - ၂၀၁၃ ဧျပီလထုတ္တြင္ ေဖၚျပျပီး။ ။
+++

မွတ္ခ်က္။ ။ 
ဤေဆာင္းပါးသည္ ေရွးျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖစ္ေသာ ေနလဓာတ္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးေရးသူမွာ ျမန္မာ့ေဆးပညာကို စိတ္ဝင္စားသူသက္သက္မွ်သာျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္မဟုတ္ပါ။ ေနလ ေဆးပညာႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာမ်ားထံ၌သာ အၾကံဉာဏ္ယူၾကပါရန္။ ။ 

ေလးစားစြာျဖင့္... မေရႊစု 

No comments: